Cán bộ và nhân viên (bao gồm cả nhân viên bán thời gian và nhân viên tạm thời; sau đây gọi là "cán bộ và nhân viên"), làm việc ở Pháp nhân Đoàn thể Công ích Trung tâm Quốc tế Hiroshima (sau đây gọi là "Pháp nhân này "), nhận thấy rằng thông tin cá nhân là tà sản rất quan trọng, và việc bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của Pháp nhân này. Chúng tôi sẽ cố gắng bảo mật thông tin cá nhân dựa trên chính sách sau đây.

Thu thập thông tin cá nhân

  1. Khi thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ làm rõ mục đích của công việc văn phòng xử lý thông tin cá nhân, và theo nguyên tắc sẽ thu thập từ quý vị trong phạm quy cần thiết bằng phương pháp hợp pháp và công chính sau khi có sự đồng ý của quý vị. .
  2. Theo nguyên tắc, chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân liên quán đến tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo, cũng như thông tin cá nhân có thể gây ra sự kỳ thị xã hội.

Sử dụng và cung cấp

Theo nguyên tắc, chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc cung cấp thông tin đó cho bất kỳ ai khác ngoài Pháp nhân chúng tôi.

Quản lý thích hợp

  1. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để quản lý thích hợp như ngăn ngừa rò rỉ, mất mát hoặc tổn hại thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ.
  2. Chúng tôi sẽ cố gắng giữ cho thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ được chính xác và được cập nhật mới nhất.
  3. Theo nguyên tắc, những thông tin cá nhân không cần lưu giữ nữa sẽ được loại bỏ hoặc xóa bỏ một cách xác thực và nhanh chóng.
  4. Khi yêu cầu cán bộ và nhân viên xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ giám sát khi cần thiết và phù hợp để thông tin cá nhân được lưu giữ có thể được quản lý một cách an toàn.

Ủy thác

Khi có dự định ủy thác việc xử lý thông tin cá nhân cho một người nào đó ngoài Pháp nhân này, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo mật thông tin cá nhân.

Tiết lộ, chỉnh sửa, ngừng sử dụng thông tin cá nhân, v.v

Chúng tôi sẽ đáp ứng một cách thích hợp các yêu cầu từ quý vị hoặc người đại diện hợp pháp về tiết lộ, chỉnh sửa, ngừng sử dụng, xóa và ngừng cung cấp thông tin cá nhân được lưu giữ.

Tổ chức và hệ thống

Chúng tôi chỉ định người phụ trách bảo mật thông tin cá nhân và một người phụ trách giám sát kiểm tra để quản lý thông tin cá nhân một cách thích hợp.

Khiếu nại, v.v.

  1. Chúng tôi sẽ nỗ lực xử lý thích hợp và nhanh chóng khi có khiếu nại hoặc yêu cầu liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của Pháp nhân chúng tôi.
  2. Để duy trì sự bảo mật thích hợp thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thường xuyên xem xét lại chương trình tuân thủ bảo mật thông tin cá nhân, bao gồm cả việc sửa đổi và bãi bỏ phương châm này.
  3. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để quý vị có thể yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa hoặc tạm ngừng sử dụng một cách dễ dàng và xác thực.

Ban hành ngày 1 tháng 9 năm 2005
Được sửa đổi ngày 1 tháng 4 năm 2013
Chủ tịch Pháp nhân Đoàn thể Công ích Trung tâm Quốc tế Hiroshima